Introduktion

Konsido udvikler software og serviceydelser, der giver offentlige og private virksomheder en unik indsigt i deres forbrugsmønstre og omkostninger til eksterne leverandører. Konsidos digitale AI-baserede løsninger, analyserer forbrugsmønstrene i jeres organisation med udgangspunkt i en række forretningskritiske dimensioner (eller bundlinjer)

Økonomi

Hvordan optimerer vi vores forbrug af varer, tjeneste- og forsyningsydelser med fokus på at reducere indkøbs- og TCO-omkostninger, både i forhold til vores direkte og indirekte spend? Med andre ord: Hvordan sikrer vi, at vi får mest værdi for pengene?

Compliance og jura

Hvordan sikrer vi, at vores forbrug sker i overensstemmelse med gældende udbudsregler og lovgivning, og at vores organisation bedst muligt anvender indgåede aftaler?

CO2-emissioner

Hvor meget CO2 udleder vi både direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2 og 3) som en konsekvens af vores forbrug af varer, tjeneste- og forsyningsydelser? Hvor har vi mulighed for nemmest at reducere vores emissioner og hvem i organisationen, ejer initiativpligten? 

Affald, natur og miljø

Hvordan er relationerne mellem vores forbrugsadfærd og parametre som f.eks. luftforurening, biodiversitet, vandmiljø og dyrevelfærd? Hvor meget affald producerer vi årligt og hvor kan vi med størst effekt igangsætte initiativer, der fremmer cirkulær tænkning og understøtter FN’s Verdensmål?

Borgere, medarbejdere, kunder

Hvordan optimerer vi vores forbrugsadfærd, så vi sikrer, at interesser og behov i forhold til borgere, medarbejdere og kunder tilgodeses og samtidigt have fokus på bæredygtighed og omkostningsoptimering?

Diversitet

Hvilke dele af vores forbrugsadfærd tjener til at fremme og understøtte diversitet blandt vores borgere, medarbejdere og kunder? Hvordan understøtter vi som organisation bedst FN’s Verdensmål 10.2, 10.3 og 10.4?

Konsido DATA

Grundlæggende analyse af forbrugsmønstre

Fakturadata er den optimale datakilde i forhold til at analysere og forstå organisationers forbrugsmønstre. Dette gælder, uanset om der er tale om direkte spend (køb af varer eller tjenesteydelser, der direkte anvendes i fremstillingen af produkter og leverancer af services til borgere og kunder), eller indirekte spend (køb af varer, tjeneste- og forsyningsydelser anvendt til at servicere organisationen og dens medarbejdere). 

Ethvert indkøb foretaget hos en ekstern leverandør følges af en faktura, der beskriver, hvilket produkt eller hvilken service der er blevet købt. Nøglen til at forstå og optimere organisationens forbrugsadfærd ligger derfor i organisationens evne til korrekt at kunne behandle, kategorisere, berige og analysere fakturadata. Det er præcis denne opgave, Konsido DATA løser.  

Dataudtræk og databerigelse

Konsido DATA udtrækker informationer fra elektroniske fakturaer (OIOUBL, PEPPOL eller tilsvarende) og beriger disse informationer med bogføringsoplysninger og virksomhedsregisteroplysninger. Datagrundlaget indeholder derfor en lang række oplysninger, der beskriver alle aspekter af det køb, der er foretaget – både i forhold til den interne organisation, produktet, leverandøren m.fl.   

Konsido1000-kategoristrukturen

En afgørende forudsætning for gode forbrugsanalyser, uanset om fokus handler om økonomi, bæredygtighed eller diversitet, er, at fakturadata kategoriseres detaljeret og korrekt i forhold til en kategoristruktur, der giver forretningsmæssig og organisatorisk mening i forhold til videre analyse. 

Konsido1000-kategoristrukturen indeholder ca. 1.000 kategorier af varer, tjeneste- og forsyningsydelser fordelt på 3 detaljeringsniveauer. Fokus har i første omgang været at afspejle den forbrugsadfærd, der er gældende i offentlige myndigheder og statslige virksomheder og at sikre, at kategoristrukturen er relevant i forhold til analyser af Scope 1, 2 og 3 CO2-emissioner. Tilbygningen, Konsido1000+, giver kunder med specielle kategoriseringsbehov mulighed for at tilpasse strukturen, så den modsvarer netop deres behov. 

Konsido1000-kategoristrukturen er under løbende udvikling af Konsido og kan frit downloades her og anvendes uden begrænsninger, blot der sker en reference til konsido.dk.

Konsido CPO

Fokus på klima, bæredygtighed og diversitet

Konsido CO2-focused Procurement Optimization (eller blot Konsido CPO) giver din organisation en unik og detaljeret indsigt i, hvordan forbrugsadfærden i din organisation påvirker klimaet i et cirkulært perspektiv. Med udgangspunkt i Konsido1000-kategoriseringen, der kortlægger jeres forbrugsmønstre (på tværs af afdelinger og cost-centre og på tværs af leverandører), giver Konsido CPO jer mulighed for at identificere hotspots og kortlægge, hvilke indsatser og adfærdsændringer der har størst effekt på både CO2-emissioner og en lang række andre bæredygtighedsparametre.  

Konsido Potentialedatabasen

Kernen i Konsido CPO-løsningen er de Konsido1000-kategoriserede data, beriget med informationer om hver kategoris relation til en lang række parametre under paraplybegrebet ”bæredygtighed”. Bæredygtig adfærd er således bredt fortolket og indeholder i Konsidos fortolkning relationer til:  

Disse bæredygtighedsdata er dokumenteret i Konsido Potentialedatabasen, som opdateres løbende, i takt med at ny viden bliver tilgængelig. Vedligeholdelsen sker i samarbejde med Konsidos samarbejdspartnere og kunder. Du kan nu downloade vores database over emissionsfaktorer, i seneste version August 2022: Konsido CPO Potential Database Emissions Factors (Feedback modtages med tak på info@konsido.dk)

Konsido SPEND

Fokus på finansiel optimering, compliance og jura

Konsido SPEND giver din organisation en unik og detaljeret indsigt i de finansielle og visse juridiske forhold omkring forbrugsadfærden i din organisation. Med udgangspunkt i Konsido1000-kategoriseringen, der kortlægger jeres forbrugsmønstre (på tværs af afdelinger og cost-centre og på tværs af leverandører), giver Konsido SPEND jer mulighed for at understøtte kategoristyring, måle intern og ekstern compliance (på alle niveauer), udarbejde priskontroller og identificere, hvilke indsatser der kan reducere jeres omkostninger til køb af varer og tjenesteydelser.  

Vurdering af aftaledækning og compliance på alle niveauer

Med Konsido SPEND kan du løbende overvåge indkøbsadfærden i jeres organisation og få indsigt i, hvordan du bedst kan forbedre anvendelsen af de leverandøraftaler, I har indgået. De medfølgende standardrapporter giver bl.a. overblik over:  

Konsido DATA og Konsido1000 kategorisering